Contributie 17-02-2014

Contributie

per 1 juli 2019

Senioren (19 jr en ouder)
Junioren (16 tot 19 jaar)
Aspiranten (12 tot 16 jaar)
Pupillen (6 tot 12 jaar)
Welpen (tot 6 jaar)
Niet spelende leden/recreanten
Donateurs met weekblaadje min.
Nieuwe donateurs zonder blaadje min.
Inschrijfgeld
56,85
45,90
39.00
31,20
26,55
17,70
12,00
37,00
10,00
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per jaar
eenmalig

 

Het korfbalseizoen loopt jaarlijks van 1 juli t/m 30 juni. Peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 31 december van het jaar in het actieve seizoen.

Conform het besluit van de ALV 2008 vindt jaarlijks een indexering van de contributies voor spelende leden plaats op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Deze indexering wordt bepaald door de consumentprijsindex (afgeleid) van mei van het vorige jaar te vergelijken met hetzelfde cijfer van mei voor dit jaar met dien verstande dat de contributie nimmer lager mag worden dan de contributie in het daaraanvoorafgaande jaar. De contributiewijziging gaat in per 1 juli.

Reductie

3e gezinslid
4e en volgende gezinsleden
2,25
4,50
per kwartaal
per kwartaal

De contributie van nieuwe leden zal middels een machtiging automatisch gend worden.

Door invulling van de machtigingskaart wordt de contributie rond de eerste week van het nieuwe kwartaal afgeschreven.

Bij het mislukken van een contributie incasso wordt 3,50 administratiekosten in rekening gebracht

Bankgegevens

Rabobank rekeningnummer NL20 RABO 0309431441 ten name van Penningmeester Groen Zwart.

Aanmelden / afmelden

Als je kennis wilt maken met de korfbalsport kun je 4x meetrainen zonder dat contributie verschuldigd is.
Daarna dien je te besluiten of je lid wilt worden.
Contributie is verschuldigd m.i.v. de maand volgend op die van inschrijving.

Opzegging dient tenminste 4 weken voor 1 juli schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap eindigt dan op 30 juni. Een opzegging in strijd met de bepaalde termijn doet het lidmaatschap met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen pas eindigen met ingang van de volgende mogelijkheid volgend op dat waarvoor was opgezegd. De jaarlijkse contributie blijft verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist.

Aanmelden en afmelden kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie;

Anne Schopman, Bornerbroeksestraat 43, 7621 AD Borne.

Hieronder kun je het aanmeldingsformulier downloaden om lid te worden van Groen Zwart.

Aanmeldingsformulier Korfbal-GZ