Contributie 17-02-2014

Contributie

per 1 oktober 2019

Senioren (19 jr en ouder) 59,10 per kwartaal incl. bijdrage kledingfonds
Junioren (16 tot 19 jaar) 48,15 per kwartaal incl. bijdrage kledingfonds
Aspiranten (12 tot 16 jaar) 41,25 per kwartaal incl. bijdrage kledingfonds
Pupillen (6 tot 12 jaar) 33,45 per kwartaal incl. bijdrage kledingfonds
Welpen (tot 6 jaar) 28,80 per kwartaal incl. bijdrage kledingfonds
Niet spelende leden/recreanten 17,70 per kwartaal
Donateurs met weekblaadje min. 12,00 per kwartaal
Nieuwe donateurs zonder blaadje min. 37,00 per jaar
Inschrijfgeld 10,00 eenmalig

 

Reductie

3e gezinslid
4e en volgende gezinsleden
2,25
4,50
per kwartaal
per kwartaal

 

De contributie van nieuwe leden zal middels een machtiging automatisch geind worden.

Door invulling van de machtigingskaart wordt de contributie rond de eerste week van het nieuwe kwartaal afgeschreven.

Bij het mislukken van een contributie incasso wordt 3,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Kledingfonds
Per 1 oktober 2019 is er een kledingfonds ingesteld. De shirts die worden aangeschaft uit dit fonds worden voorzien van het GZ logo, en worden eigendom van de vereniging. Sportkleding uit het kledingfonds wordt spelende leden in bruikleen gegeven. Bij beindiging van het lidmaatschap dient het shirt (en eventuele andere kleding) bij het uitgiftepunt te worden ingeleverd. Het kledingfonds is geen extra spaarpotje voor GZ, indien saldo voldoende is en er geen nieuwe kleding aangeschaft hoeft te worden, kan besloten worden om de bijdrage een jaar op te schorten. Het voorstel voor opschorten wordt aan de ledenvergadering voorgelegd.

Contributiewijziging
Het korfbalseizoen loopt jaarlijks van 1 juli t/m 30 juni. Peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 31 december van het jaar in het actieve seizoen.

Conform het besluit van de ALV 2008 vindt jaarlijks een indexering van de contributies voor spelende leden plaats op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Deze indexering wordt bepaald door de consumentprijsindex (afgeleid) van mei van het vorige jaar te vergelijken met hetzelfde cijfer van mei voor dit jaar met dien verstande dat de contributie nimmer lager mag worden dan de contributie in het daaraan voorafgaande jaar. De contributiewijziging gaat in per 1 juli.

Aanmelden / afmelden
Als je kennis wilt maken met de korfbalsport kun je 4x meetrainen zonder dat contributie verschuldigd is.
Daarna dien je te besluiten of je lid wilt worden.
Contributie is verschuldigd m.i.v. de maand volgend op die van inschrijving.

Opzegging dient tenminste 4 weken voor 1 juli schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap eindigt dan op 30 juni. Een opzegging in strijd met de bepaalde termijn doet het lidmaatschap met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen pas eindigen met ingang van de volgende mogelijkheid volgend op dat waarvoor was opgezegd. De jaarlijkse contributie blijft verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist.

Aanmelden en afmelden kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie;
Anne Schopman, Bornerbroeksestraat 43, 7621 AD Borne.

Hieronder kun je het aanmeldingsformulier downloaden om lid te worden van Groen Zwart.

Aanmeldingsformulier Korfbalvereniging Groen-Zwart